Plastflora

Plastic Witness

ETT KONST- OCH MILJÖPROJEKT

Plastfloran Polymerogamer

Plastfloran Polymerogamer växer ur ett vanligt hushålls plastanvändning. Den växer ur det flöde av plast som rör sig genom vanliga hem, i vanliga hus, varje dag.

The plastic flora Polymerogamae grows from the plastic use of a regular household. It grows out of the stream of plastic flowing through ordinary homes, in ordinary houses, every day.

Plastfloran växer – Den frodas i vanliga hushåll

Polymerogamer är en division jämte Fanerogamer och Kryptogamer, frö- och sporväxter. Polymerogamerna saknar frön och sporer, de förökar sig genom delning och assamblage. Förutsättningarna är komplicerade och mycket energikrävande kemiska processer. Nya arter uppstår kontinuerligt, de artbestäms, klassificeras och beskrivs. Många av dessa arter är så kallat invasiva.

The plastic flora grows – It flourishes in ordinary households

Polymerogamae is a division along side Phanerogamae and Cryptogamae, seed and spore plants. The polymerogamae lack seeds and spores. They reproduce by division and assemblage. The conditions are complex and very energy demanding chemical processes. New species arise continuously, are typed, classified and described. Many of these species are so called invasive.

 

Kastfibbla (Slitus slängus)

För 40-50 år sedan blommade Kastfibblan praktiskt taget överallt. Den motarbetades och troddes vara en utrotad art. Kastfibblan visar sig dock ha ett världsomspännande mysel och fortlever även när blomställningarna är sällsynta, trots bristande synlighet inte en subkultur.

Röd plastanemon (Lactofolium lactosprudler rubens)

Plastanemonen finns i alla färger röd (rubella), grön (virens), gul (flavus) och orange (orangina). Färgen är blomman mitt och omges av vita kronblad. Frukterna är mycket eftersökta för innehållet som släcker törst och ger förnyad energi. Frukterna finns i många varianter, stor, små och mitt emellan, cylinderformade och transparenta men lika ofta kantiga opaka tetror av cellulosafibrer. Fruktskalen måste tas om hand. Särskilt de cylinderformade är mycket beständiga och orsakar skada om de lämnas vid växtplatsen.

Det är möjligt att utvinna fibrer ur skalen, dessa kan användas till textila material och till och med kläder.

Kariesbräka (Dentalis deformus acuta)

Substanser i frukten motverkar deformation genom gropbildning, tankeluckor eller liknande. Arten är känd för att stärka tänderna särskilt i kombination med intensiv borstning. Dock ej i akuta situationer som namnet antyder. Det är fråga om en långsam och förebyggande behandling. Rekommenderad dos är 2 cm i 2 minuter 2 ggr dagligen. Observer att Kariesbräka inte är ätlig, även om inga biverkningar av sk tandborstning har rapporterats.

Försök genomförs för att ta reda på inom vilka andra områden som substans också kan motverka att oönskade håligheter uppstår.

Kontakt

Nina Romanus

Doktor Lindhs gata 1

413 25 Göteborg, SWEDEN

© Copyright  Nina Romanus