Om

Aktuellt

"Lag et miljøstatment du også!"

Digital kurs med plastblommer,
ett samarbetet med norska Artskill


Digital kurs - Lag blomster av plastsøppel

Artskill.no

Konstnär Nina Romanus

Om projektet Plastic Witness

Plastic Witness är ett konstprojekt för miljön som utforskar och synliggör plast och plastanvändning. Plastic Witness vill inspirera till innovativ användning av material, till en förändrad syn på vad som är skräp och till hållbara vanor.

Plastic Witness vill få oss att få syn på vad vi gör idag och vad vi kan göra istället. Plast är både ett bra och ett dåligt material. Det handlar om vad vi gör med det.

Plastic Witness har utvecklat en plastflora, Polymerogamer. Den här nya växtdivisionen innehåller redan drygt 40 arter. De flesta är samlade i en artkarta. Alla blommorna finns i fysisk form, de blir namngivna, klassificerade och beskrivna i takt med att de upptäcks.

Plastic Witness lånar en del av sitt formspråk från naturvetenskapliga arbetssätt och uttryck.

Projektet arbetar med ytterligare konstobjekt och bilder på temat plast och plastanvändning. Publiceirng kommer när det är moget.

För pågående aktiviteter läs på första sidan under rubriken Kalender.

Kontinuerlig uppdatering pågår på Instagram, följ @plasticwitness.

Ta gärna kontakt för samarbete.

About the Project

Plastic Witness

Plastic Witness is an art project for the environement that explores and visualizes plastics and plastic use. Plastic Witness wants to inspire innovative use of materials, change views of what is garbage and promote sustainable habits.

Plastic Witness wants us to catch ourselves in the act of what we are doing. And to visualize new ways, new habits. Plastic is both a good and a bad material. It's all about what we do with it.

The art project Plastic Witness includes a growing plastic flora, Polymerogamae. In this new plant division, there are currently aboute 40 species. These are collected in a map of species. The flowers excist in physical form, they are classified, named and described as they are discoverd.

Plastic Witness borrows expressions and design attributes from the scientific practice, the language of natural sciences.

The project works with additional art objects and images elaborating issues of plastic and plastic use. Publishing comes in time. 

For current ativities, please read on the first page under the heading "Kalender".

Continous update published on Instagram, follow @plasticwitness.

Get in touch for coolaboration.